Käesolevad raamatupidamisteenuse tingimused moodustavad õigusliku lepingu Kliendi ja Aaroni Raamatupidamisteenuste (Aaroni raamatupidamisteenused OÜ või Aaroni Kapital OÜ) vahel.

Raamatupidamisteenuse kasutamine on võimalik vaid teenuse tingimusi aktsepteerides. Viimane läbivaatamine: aprill 2022. 

 

 

1. Kliendi kohustused

1.1. 1.1. Klient kohustub edastama teenuse osutamiseks vajaminevad dokumendid ja informatsiooni koheselt teenusepakkujale, kuid mitte hiljem kui 3 päeva jooksul alates dokumendi väljastamise kuupäevast. Klient vastutab, et dokumendid ja informatsioon on tõesed ja esitatakse teenuse osutamiseks õigeaegselt. Paranduste sisseviimisele kulunud aeg võib kaasa tuua kliendile täiendava kulu.

1.1.1. Ostuarved edastatakse:

1.1.1.1. Teenuse pakkuja digitaliseerimise aplikatsiooniga Costpocket (1 tasuta kasutaja baashinna sees) – kasutustingimused ja privaatsustingimused;

1.1.1.2. Isikustatud Costpocketi e-posti aadressile;

1.1.2. Klient kasutab müügiarvete koostamiseks teenusepakkuja raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva (piiramatu arv müügiarvete tegemise õigusega tasuta lisakasutajad baashinna sees) – kasutustingimused ja privaatsuspoliitika.

1.1.3. Muu info edastab klient teenuse pakkuja poolt antud juhendite ja kokku lepitud tähtaegade järgi.

1.2. Klient edastab tööülesanded kirjalikult info@aaroni.ee e-posti aadressile.

1.3. Klient kohustub teenuse lõpetamisest ette teatama 2 kuud. Varem kui 2 kuud saab teenuse lõpetada tasudes proportsionaalselt mitte ette teatatud aja eest teenustasu ette, tasu arvutatakse viimase 6 kuu väljastatud arvete alusel keskmine kuutasu.

1.4. Klient kohustub teavitama teenusepakkujat kõikidest teenuse täitmist puudutavatest asjaoludest.

1.5. Klient vormistab kirjalikus teatises nimetatud isikud e-teenuste kasutajateks järgmistes portaalides: 

1.5.1. Maksu- ja Tolliamet;

1.5.2. Pääsuke (Eesti.ee ja Ettevõtjaportaal);

1.5.3. Internetipangad ja maksekeskused;

1.5.4. E-kaubanduse platvormid;

1.5.5. Muud vajalikud portaalid.

1.6. Klient aktiveerib järgnevad automatsioonid raamatupidamisprogrammis: 

1.6.1. E-arveoperaator e-arvete liikluseks;

1.6.2. Pankade otseühendus;

1.6.3. Masin-masin töödeldavate andmete saatmine Maksuametisse;

1.6.4. Kõik tulevikus lisanduvad automatsioonid.

1.7. Korteriühistud on kohustatud kasutusele võtma tasuta keskkonna Bill.me kasutustingimused ja privaatsuspoliitika.

1.7.1. Näitude edastamiseks;

1.7.2. Korteriühistu väljastatud arvete vastuvõtmiseks.

2. Teenusepakkuja kohustused

2.1. Teenusepakkuja kasutab teenuse osutamiseks oma töövahendeid.

2.2. Teenusepakkuja kohustub teenuse osutamisel kasutama kvalifitseeritud tööjõudu.

2.3. Teenusepakkuja nimetab kirjaliku teatisega kliendi jaoks kontaktisiku. Kontaktisikute muutumisest teavitab teenusepakkuja klienti kirjalikult.

2.4. Teenusepakkuja kohustub osutama teenust vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, sealhulgas Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhenditele.

2.5. Teenusepakkuja kohustub teenuse osutamisel järgima seaduses sätestatud tähtaegu ning tagama teenuse osutamise selliselt, et tähtaegu ei rikutaks. Teenusepakkuja ei vastuta tähtaegade rikkumise eest, kui klient ei esita õigeaegselt teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente. Puudu olevate dokumentide ja andmetega deklaratsioone ei esitata. Deklaratsioonid esitatakse peale informatsiooni ja dokumente edastamist. 

2.6. Teenusepakkuja valmistab internetipanka maksekorraldused ette baashinna sees ainult juhul kui kliendi pangal on liidestus Merit Aktiva programmiga. Liidestuse võimaluse puudumisel valmistatakse ette maksekorraldused lisatasu eest mis on toodud hinnakirjas.

2.7. Teenusepakkuja vastab lepinguliste klientide e-kirjadele hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul alates kirja saabumisest.

3. Teenuse hind

3.1. Teenuse hind koosneb baashinnast (kirjete arv) ja lisateenustest. Hinnakiri on toodud teenuse pakkuja kodulehel https://aaroni.ee/hinnakiri.

3.2. Arve osutatud teenuste eest väljastatakse 23-26 kuupäeva vahel eelneval kuul raamatupidamises kajastatud tehingute ja tellitud lisateenuste eest. Maksetähtaeg on 7 päeva alates arve väljastamisest ja tähtajast mitte kinnipidamise korral on õigus Teenuse osutajal nõuda viivist 0,2% päevas üle tähtaja arvetelt.

3.3. Hinnakirja muudatustest teatatakse ette 1 kuu, kliendile väljastatud arvel lisainformatsioonina.

 

4. Lõppsätted

4.1. Teenuse pakkujal on õigus teenuse tingimusi ühepoolselt muuta teatades 1 kuu ette  kliendile väljastatud arvel lisainformatsioonina. 

ANDMETÖÖTLUSLEPING

LISA

Aaroni Raamatupidamisteenused teenuse tingimustele

Aprill 2022

 

Käesolev isikuandmete töötlemist käsitlev leping („Andmetöötlusleping” või „DPA”) reguleerib Aaroni Raamatupidamisteenused („Volitatud töötleja”) poolt isikuandmete töötlemist Kliendi nimel („Vastutav töötleja”) Teenuste osutamisel Lepingu alusel. Volitatud töötlejaks Kliendi suhtes on Aaroni Raamatupidamisteenused (Aaroni Raamatupidamisteenused OÜ või Aaroni Kapital OÜ) ettevõte, mis osutab Kliendile Lepingu alusel Teenuseid.

Käesolev Andmetöötlusleping on Aaroni Raamatupidamisteenused ja Kliendi vahelise Lepingu lahutamatu osa.

Seadusandlus

1.1 Andmetöötluslepingus sätestatakse Volitatud töötleja ja Vastutava töötleja kohustused vastavalt Euroopa Liidu ja riiklikele kohaldatavatele andmekaitset ja privaatsust käsitlevatele õigusaktidele („Kohaldatav seadus”), sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679 (GDPR).

Isikuandmete töötlemise eesmärk

2.1. Lepingu alusel andmete töötlemise eesmärk on Volitatud töötleja poolt Teenuste osutamine vastavalt Lepingus ettenähtud korrale.

2.2. Volitatud töötleja teostab ainult selliseid töötlemistoiminguid, mis on vajalikud ja olulised Lepingujärgsete kohustuste täitmiseks.

2.3. Seoses Volitatud töötleja poolt Teenuste osutamisega Vastutavale töötlejale töötleb Volitatud töötleja Vastutava töötleja nimel järgmist tüüpi isikuandmeid („Isikuandmed”):

– nimi, postiaadress ja e-posti aadress, telefoninumber

– isikukood / riiklik kindlustusnumber / sünniaeg

– pangakonto andmed

– pensionit puudutavad üksikasjad

– isikut tõendav dokument

– puhkust puudutav dokumentatsioon

– tööleping

– alaealiste (alaealiste laste) andmed

2.4. Volitatud töötleja töötleb Kliendi nimel Isikuandmeid järgmiste andmesubjektide kategooriate kohta:

– Vastutava töötleja töötajad

– Vastutava töötleja eraisikust kliendid ja tarnijad

– Vastutava töötleja klientide ja tarnijate töötajad 

Juhised

3.1 Volitatud töötleja võib Isikuandmeid töödelda ainult vastavalt Vastutava töötleja kirjalikele juhistele („Juhised”), välja arvatud juhul, kui seadus nõuab, et tegutsetaks ilma sellise juhiseta.

3.2. Juhised käesoleva Andmetöötluslepingu sõlmimise ajal näevad ette, et Volitatud töötleja võib Isikuandmeid töödelda ainult sellisel eesmärgil, et osutada vastavalt Lepingule Teenuseid. Käesoleva Andmetöötluslepingu ja poolte vastastikusel kokkuleppel võib Vastutav töötleja anda täiendavaid kirjalikke juhiseid, mis vastavad käesoleva Andmetöötluslepingu tingimustele.

3.3. Vastutava töötleja juhised Isikuandmete töötlemiseks peavad vastama kohaldatavale seadusele. Isikuandmete õigsuse, kvaliteedi ja seaduslikkuse ning nende hankimise viiside eest vastutab ainuisikuliselt Vastutav töötleja.

3.4. Volitatud töötleja teavitab Vastutavat töötlejat kõigist Juhistest, mida ta peab Kohaldatava seaduse rikkumiseks ning ei täida Juhiseid enne, kui need on kinnitatud või muudetud. 

Alltöötlejate kaasamine

4.1. Volitatud töötlejale antakse üldvolitus kolmandate osapoolte („Alltöötlejad”) kaasamiseks Isikuandmete töötlemisse ilma Vastutavalt töötlejalt täiendavat kirjalikku eriluba saamata, tingimusel, et töötlemine antakse üle mis tahes Alltöötlejate kategooriale, mis on käesolevas Andmetöötluslepingus ära märgitud. Alltöötlejate kategooriaid võib Aaroni Raamatupidamisteenused aeg-ajalt muuta ja muudatusest teavitatakse Vastutavat töötlejat.

4.2. Volitatud töötleja kasutab Lepingujärgsete Teenuste osutamisel järgmisi Alltöötlejate kategooriaid:

– Aaroni Raamatupidamisteenused ettevõtted

– raamatupidamistarkvara pakkujad

– palgaarvestuse tarkvara pakkujad

– digitaliseerimis tarkvara pakkujad

– tööde juhtimise tarkvara pakkujad

– paroolihaldusteenuse tarkvara pakkujad

– riiklikud tööhõive- ja maksuregistrid

– IT-teenuse osutajad

– Lepingu alusel Teenuste osutamiseks palgatud Alltöövõtjad.

4.3. Kui Vastutav töötleja soovib Alltöötleja uue kategooria lisamise suhtes vastuväiteid esitada, teatab Vastutav töötleja sellest Volitatud töötlejalt kirjalikult kümne (10) tööpäeva jooksul alates teate saamisest. Kui Vastutav töötleja ei ole vastuväiteid tähtajaks esitanud, loetakse, et ta on nõustunud uue Alltöötleja kategooria lisamisega.

4.4. Juhul, kui Vastutav töötleja vaidlustab Alltöötleja lisamise ja pooled ei jõua kokkuleppele, võib Vastutav töötleja Lepingu lõpetada, teatades sellest Volitatud töötlejale kirjalikult 1 kuu jooksul alates Volitatud töötlejalt punktis 4.3. nimetatud teate saamisest ette. 

Volitatud töötleja kohustused

5.1. Volitatud töötleja on kohustatud tagama, et tema töötajad ja Alltöötlejad käsitleksid kõiki Isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena.

5.2. Isikuandmeid töödeldakse Vastutava töötleja seaduslike Juhiste alusel.

5.3. Volitatud töötleja peab rakendama kohaldatavas seaduses sätestatud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, sealhulgas kooskõlas GDPR artikliga 32.

5.4. Volitatud töötleja abistab Vastutavat töötlejat niivõrd, kuivõrd see on võimalik asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamisega Vastutava töötleja Kohaldatavast seadusest tulenevate kohustuste täitmisel.

5.5. Volitatud töötleja teatab Vastutavale töötlejale, kui ilmneb rikkumine, mis võib põhjustada Vastutava töötleja nimel töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotamise, muutmise, loata avaldamise või neile juurdepääsu võimaldamise (edaspidi „Isikuandmetega seotud rikkumine ”). Teade tuleb esitada põhjendamatu viivituseta, võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast isikuandmetega seotud rikkumisest teadasaamist.

5.6. Volitatud töötleja teeb Vastutavale töötlejale kättesaadavaks teabe, mis on mõistlikult vajalik käesolevas Andmetöötluslepingus sätestatud kohustuste täitmise tõendamiseks ning võimaldab kvalifitseeritud sõltumatu audiitori poolt läbiviidava auditi teostamist. Pooled lepivad kokku auditi aja, mis võib toimuda mitte sagedamini kui üks kord aastas, kusjuures Volitatud töötlejale peab võimaldama mõistliku aja vajaliku info koostamiseks. Auditiga seotud kulud tasub Vastutav töötleja. Kogu auditi käigus hangitud infot hoiab Vastutav töötleja konfidentsiaalsena.

Vastutava töötleja kohustused

6.1. Vastutav töötleja peab tagama, et Isikuandmed saadakse andmesubjektidelt ja et Vastutaval töötlejal on õiguslik alus Isikuandmete töötlemiseks.

6.2. Vastutava töötleja kohustus on tagada andmesubjektide õigused, sealhulgas andmesubjektide teavitamine töötlemisest käesoleva Andmetöötluslepingu alusel.

Andmesubjektide õigused

7.1. Kui Vastutav töötleja saab andmesubjektilt taotluse Andmesubjekti õiguste kasutamiseks Kohaldatavas seaduses sätestatud korras ja kui sellisele taotlusele vastamiseks on vajalik Volitatud töötleja abi, abistab Volitatud töötleja Vastutavat töötlejat, esitades vajaliku teabe ja dokumentatsiooni. Volitatud töötlejale antakse mõistlik aeg kooskõlas Kohaldatavale seadusele, et aidata Vastutavat töötlejat selliste taotluste täitmisel.

7.2. Kui Volitatud töötleja saab andmesubjektilt taotluse Andmesubjekti õiguste kasutamiseks Kohaldatavas seaduses sätestatud korras ja selline taotlus on seotud Vastutava töötleja Isikuandmetega, peab Volitatud töötleja viivitamatult edastama päringu vastamiseks Vastutavale töötlejale ning mitte vastama andmesubjekti taotlusele.

Vastutus

8.1. Aaroni Raamatupidamisteenused vastutusele kohaldatakse Teenusetingimuste punktis 10 „Vastutuse piiramine” sätestatut

Kehtivus

9.1. Käesolev Andmetöötlusleping jõustub alates Teenusetingimustega nõustumisest Kliendi poolt ning kehtib kuni Lepingu lõppemiseni.

9.2. Pärast Lepingu lõppemist kustutab Volitatud töötleja kõik tema valduses olevad Isikuandmed, välja arvatud juhul, kui vastavalt kehtivatele seadustele on Volitatud töötleja kohustatud säilitama osa või kõiki Isikuandmeid (sel juhul arhiveerib Volitatud töötleja andmed ja rakendab mõistlikke meetmeid Isikuandmete edasise töötlemise vältimiseks). Selliste Isikuandmete suhtes jääb Andmetöötlusleping kehtima.